travel news

น้อมสักการะพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือที่รู้จักกันดีว่า “พระพุทธรูปสี่มุมเมือง” ซึ่งมีอยู่ 4 องค์ด้วยกัน และหนึ่งในสี่องค์นั้นประดิษฐานอยู่ ณ จังหวัดพัทลุงนั่นเอง โดยนับเป็นพระพุทธรูปประจำภาคใต้ และเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพัทลุงด้วยเช่นกัน พระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานอยู่ภายในศาลาจตุรมุข

เป็นวัดเก่าแก่ที่ประดิษฐานพระบรมธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากภายในวัดนี้ประดิษฐานองค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากลังกา ประมาณปี พ.ศ. 2435 ซึ่งมีเรื่องเล่าว่า พระอาจารย์สอนบาลีในวัดชัยมงคลองค์หนึ่ง